Vælg en side

Til Omegnes Fritidshaveforening Lynæs ved Grundforbedringsfirmaet Kjeld Morel

I anmodede i oktober 2019 Halsnæs Kommune om at starte en reguleringssag for Ullerup Å, idet fritidshaverne gentagne gange har oplevet oversvømmelse af deres ejendomme. Konkret bad I kommunen se på muligheden for at øge vandløbets vandføringsevne.

Halsnæs Kommune arbejder generelt ud fra den overbevisning, at det er bedre at håndtere vand, hvor det falder end at sende det hurtigt gennem systemet idet det ofte blot flytter problemet. Halsnæs Kommune er bl.a. på baggrund af jeres henvendelse i dialog med Halsnæs Forsyning om håndtering af det regnvand fra oplandet, der i dag tilledes vandløbet. Som første skridt i de videre overvejelser, har Halsnæs Kommune igangsat en komplet opmåling af Ullerup Å vandløbssystem, inklusiv de private grøfter langs fritidshaverne. Efterfølgende forventer kommunen at igangsætte en robusthedsanalyse af vandløbet med henblik på et samlet projekt for håndtering af overfladevand i forbindelse med Ullerup Å. Udgifterne til udarbejdelsen af et samlet projekt forventes at indgå som forslag til budget 2021.

Et reguleringsprojekt skal finansieres, at dem, som har nytte af det – og derfor vil fritidshaveforeningen formentlig også få en udgift ved et kommende projekt. Når vi har gennemført de indledende analyser vil vi meget gerne holde et møde og drøfte de forskellige muligheder og konsekvenserne heraf.

Det er desværre ikke muligt at holde møde pt. I vil blive informeret når vi ved mere. 

Venlig hilsen
Mette Thornholm
Natursagsbehandler

Share This