Vælg en side

Afgørelse i klagesagen

Nu har vi fået afgørelsen på vores klage over Halsnæs Kommune og den nye lokalplan fra Planklagenævnet. Planklagenævnet afviser vores klage, men det er ikke nødvendigvis et nederlag. Planklagenævnet slår nemlig fast, at det er lokalplanens tekst og ikke eventuelle bilag eller situationstegninger, som er det afgørende. Og da teksten (i modsætning til bilagene) i den nye lokalplan fastslår at stierne i området skal bibeholdes, har vi sådan set fået stadfæstet vores interesser.  Planklagenævnet afviser at behandle vores klage vedrørende  risikoen for, at der afledes mere overfladevand til Ullerup å, da Planklagenævnet ikke behandler sådanne konsekvenser. Men i og med at det nu er fastslået, at der netop er sådanne konsekvenser, så står vi også der rimeligt godt i forhold til Halsnæs Kommune.

Vh. Bestyrelsen
Mads

Lokalplan 09.7 for en rækkehusbebyggelse ved Højbjerg.

Halsnæs Kommune fremlagde i efteråret 2019 et forslag til en ny lokalplan “For en rækkehusbebyggelse ved Højbjerg” Forslaget kan findes på Halsnæs Kommunes hjemmeside (https://www.halsnaes.dk/borger/by-og-bolig/planlaegning/lokalplaner).

Nu er der jo rigtigt mange ting man kan indvende mod sådan en lokalplan der vil bebygge et område der hidtil, ihvertfald  delvist, har stået ubebygget hen og denne er ikke nogen undtagelse. Især hensynet til eller rettere det manglende hensyn til naturen, miljøet og dyrene bør påkalde kritik. Imidlertid er vi jo en fritidshaveforening og derfor har vi i bestyrelsen valgt at fokusere på de kritikpunkter som netop handler om vores fritidshaveforening; OF Lynæs og vores interesserer som sådan. Derfor fremsendte OF (Formandskabet) en indsigelse med den fremlagte lokalplan på vores (bestyrelsens) foranledning og med vores formulering.

Vores indsigelse indeholdt to punkter.

1. Adgangsveje til OF Lynæs.
Selvom lokalplanens tekst specificere at de eksisterende stier i området skal bibeholdes, så fremgår disse ikke at de detailplaner og kortbilag der er vedlagt lokalplansforslaget. Dermed er der risiko for en række af de stier som foreningens medlemmer anvender, især stien fra Dværgbakken op gennem skoven, forbi den lille sø til Konvalvej, vil forsvinde. Vi vil ikke acceptere at vores adgang til området (OF Lynæs) på den måde begrænses.

2. Udledning af overfladevand til Ullerup Å
I følge lokalplansforslaget vil det regnvand som ikke nedsiver i området for den nye rækkehusbebyggelse skulle udledes til forsinkelsesbassinet og Ullerup Å. Som nogen af Jer ved, fik vi  i efteråret  udarbejdet en analyse af vandførringskapaciteten i Ullerup Å. Denne påviste at forsinkelsesbassinet og Ullerup Å allerede idag ikke har den fornødne kapacitet og at de rørlagte strækninger af åen er underdimensionerede. Med yderligere tilførsel af vand i åen er der dermed en forøget risiko for yderligere oversvømmelser i OF Lynæs. Igen vli vi ikke acceptere at vores anvendelse af området (OF Lynæs) begrænses.(Analyserapporten er allerede fremsendt til Halsnæs Kommune i anden sammenhæng, men er også vedlagt som bilag til indsigelsen)

I februar 2020 fik vi endelig svar på vores indsigelse og i første omgang var vi positivt overraskede over svaret og jeg må indrømme at jeg personligt var temmelig stolt. Halsnæs kommune havde lyttet til vores indsigelse og lokalplanen var lavet om. Af en eller anden årsag er det stadigt forslaget fra efteråret 2019 der ligger på Halsnæs Kommunes hjemmeside. Den nye lokalplan er vedlagte her.

Nu bliver det yderligere specificeret i lokalplanens tekst at stierne skal bibeholdes og det var vi jo glade for. Men stierne fremgår stadigt ikke at kortbilag og situationsplan.
Al tekst om udledning af overfladevand til forsinkelsesbassin og Ullerup Å er væk, hvilket jo også var godt. Men nu står der at overfladevand udledes i henhold til spildevandsplanen for området. Og den specificerer så, at det overfladevand der ikke nedsives lokalt vil skulle udledes til forsinkelsesbassinet og Ullerup Å.
Halsnæs Kommune har altså revideret teksten i den endelige lokalplanplan, men det ser ikke ud som om der er ændret så meget på indholdet. Jo mere jeg læste jo mere skuffet blev jeg.

Vi i bestyrelsen har derfor formuleret og indstillet til Formandskabet at OF indsender en klage til Planklagenævnet over Halsnæs Kommunes afgørelse. Klagen indeholder de to føromtalte punkter og at lokalplanen dermed begrænser vores anvendelse af vores jord (OF Lynæs) og at vi altså ikke kan acceptere dette.Klagen blev indsendt til Planklagenævnet d. 17. marts.
Hvad behandlingstiden er i Planklagenævnet og hvilken afgørelse der træffes ved jeg således ikke endnu. Foreløbigt må vi altså bare vente og se tiden an. Når der kommer nyt i sagen vil vi orientere om sagen igen.

På bestyrelsens vegne 
Mads

Share This