Vælg en side

Referat af generalforsamling for OF Lynæs d. 15/3 2017

 

1: Dirigent:

Kirsten Sjeldan fra Sjeldani blev valgt og takkede for valg. Generalforsamlingen blev godkendt som lovligt indkaldt.

 

2: Stemmetællere:

Per og Claus blev valgt.

 

3: Beretning vedr. lokalafdelingens virksomhed:

Mads fortalte om det seneste års aktiviteter i lokalforeningen/bestyrelsen, og der var efterfølgende et par spørgsmål:

Der var en forespørgsel om, om grenaffald kunne hentes senere end umiddelbart efter påske. Det blev vedtaget, at affaldet bliver hentet sidst i april.

Der blev også spurgt til låsene på fællestoiletterne ved fælleshuset. Disse kodes om i foråret, så de passer til den nye nøgle til bommen.

Trailer bestilles umiddelbart om søndagen i fælleshuset. Det blev foreslået, at man evt. kunne bestille traileren mere spontant. Ingelise forklarede, at man selvfølgelig altid kan henvende sig til Leif (havemand) eller et bestyrelsesmedlem, også hvis man gerne vil låne traileren. Bestyrelsen opfordrer dog til at henvendelser til bestyrelsen fortrinsvis foregår i “kontortiden” på søndage i fælleshuset.

Beretning taget til efterretning.

 

4: Beretning fra Hovedbestyrelsen:

Erik spurgte til opsigelsen af Carsten Cort. Mads fortalte, at Carsten er opsagt efter overenskomstmæssige regler.

Der blev spurgt ind til hvorvidt hovedforeningen giver tilskud til fx dræning i de enkelte lokalforeninger. Mads orienterede om, at der p.t. er en del penge i hovedforeningen, og disse kan blive brugt til forskellige formål til gavn for foreningens medlemmer.

Beretningen blev efterfølgende taget til efterretning.

 

5: Årsrapport:

Der var enkelte spørgsmål ang. skorstensfejer og tilgodehavende kontingent hos hovedforeningen. Ingelise forklarede sammenhængen efter bedste evne.

Årsrapporten blev godkendt.

 

6: Budget til orientering:

Budgettet er for 2017, og ikke for 2016, som det stod på det udsendte budget.

Budgettet blev godkendt.

 

7: Indkomne forslag:

1: Forslag til nye vedtægter og ekstraordinær kongres lørdag den 4.november 2017:

Mads foreslog en udskydelse af punktet til en dag i maj måned. Johnny indvendte, at punktet måtte høre hjemme på generalforsamlingen. Maria Garde fra FU orienterede om, at vedtægtsændringer ikke nødvendigvis skal besluttes på generalforsamlingerne i lokalforeningerne.

 

2: Forslag vedr. forbedring af legeplads:

Johnny mente ikke, at det var et godt forslag, da han bl.a. har den holdning at legepladser primært er de voksnes behov. Trine Huda fortalte om sin holdning til legeplads og fortalte, at den eksisterende legeplads er farlig. Mads præciserede, at der ikke lå forslag om alt muligt andet, men kun om en legeplads. Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer for 4 imod. Resten hverken for eller imod. Trine tilbød at hun ville stå for at indkalde til en workshop med børn og voksne, der kigger på legepladsen og nedsætter et legepladsudvalg. Hun vil imidlertid ikke selv være med i udvalget.

 

3: Forslag vedr. fældning af træer på fællesarealerne:

Mads præciserede, at fællesarealerne i forslaget ikke er parcellerne. Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer for og ingen imod. Grethe og Dorthe meldte sig til arbejdsudvalget, der skal kigge på hvilke træer, der skal fældes, og hvordan.

 

4: Forslag vedr. nedsættelse af kontingent:

Erik Tingsøe fortalte om baggrunden for forslaget, og der var efterfølgende en kort debat herom. Forslaget blev forkastet med 12 stemmer for og 20 imod.

 

8: Valg af

Bestyrelse:

Kasserer: Ingelise Hallengren blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Jytte Borch blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jacob Søborg blev genvalgt

  1. suppleant: Lis Norup blev valgt.

 

Allan blev valgt som bilagskontrollant

Karen, Elvervænget 6, blev valgt som bilagskontrollantsuppleant.

Lokalredaktør: Lis Norup blev genvalgt

 

Evt.:

Der er storskraldsafhentning i uge 19 i år. Man tilmelder sig individuelt på Halsnæs forsynings hjemmeside (www.halsnaesforsyning.dk).

Sommerfestudvalg: Trine, Bodil og Mette meldte sig. Udvalget er ikke lukket – der er løbende optag.

 

 

 

N.B:

Mht. det skyldige beløb på 33.814,- til hovedforeningen, som blev debatteret på generalforsamlingen i forbindelse med årsrapporten, skyldes dette at hovedforeningen har betalt vores renovation for 2016, men endnu ikke overført beløbet som en udgiftspost til os. Det vil det selvfølgelig blive.

 

Debatmødet om nye vedtægter er efter generalforsamlingen blevet sat til d. 13. maj kl. 14 i fælleshuset.

 

 

 

Referent: Jacob Søborg

 

Share This