Vælg en side

Referat af ordinær generalforsamling i OF Lynæs

Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Beretning fra hovedbestyrelsen 

5. Godkendelse af årsrapport

6. Indkomne forslag

1. Ny hængelås til trailer

2. Æblelund

3. Udvidelse af budget til legeplads

4. Overdækket terrasse ved fælleshuset

7. Gennemgang af budget

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleant

9. Valg af bilagskontrollant(er) + bilagskontrollantsuppleant

10. Valg Kongresdelegerede + suppleanter (Ikke i år)

11.Eventuelt

Ad. 1: Susanne Svendsen blev valgt som dirigent, Jacob Søborg som referent.

Ad. 2: Rolf og Claus blev valgt.

Ad. 3: Mads gennemgik bestyrelsens beretning. 

Ad. 4: Mads gennemgik hovedbestyrelsens beretning.

Ad. 5: Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 6: 

1: Trailer: Johnny havde en indvending ift. forslaget, da han mente, det kunne blive svært at planlægge brugen af traileren. Ingelise foreslog kalender i ladeskur, hvor man kan booke traileren. Betaling har tidligere været med til at dække udgifterne til reparationer. Det blev foreslået, at booking blev gjort digital, men dette skønnes for omfattende. Forslaget blev vedtaget, og booking-kalender lægges i ladeskur. Beløbet på 25 kr. pr. to påbegyndte timer fastholdes. Der er mulighed for dobbeltbooking af tider, hvis man skønner, det er for lidt med to timer til kørsel med trailer.

2: Æblelund: Vedtaget med 18 af 29 stemmer. Forslagsstiller er ansvarlig for etablering og drift. 

3: Legeplads: Forslaget vedtages med 19 af 29 stemmer – under forudsætning af, at budgettet holdes og beløbet er inklusiv byggegodkendelse. Bestyrelsen undersøger, om vi har brug for at udvide vores forsikring.

4: Overdækket terrasse: Forslaget blev ikke stemt igennem.

Forslag blev sendt til afstemning med ændring ( terrasse etableres uden overdækning) og blev vedtaget – 14 stemmer for og 1 imod.

Ad. 7:  Ingen kommentarer

Ad. 8: Bent, Dværgbakken 33, blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem (Jytte genopstillede ikke). Ingelise og Jacob blev genvalgt til bestyrelsen. Susanne Himmelstrup, Elvervænget 8, blev valgt til 2. Suppleant.

Ad. 9: Allan blev genvalgt som bilagskontrollant. 

Ad. 10: Ikke aktuelt i år.

Ad. 11: Jytte fortalte om sin dialog med By og Vej i Halsnæs, hvor hun har forsøgt at få kommunen til at udbedre grusvejen mellem børnehaven og OF Lynæs. Bestyrelsen går videre med arbejdet.

Det blev foreslået, at foreningen evt. indkøber brandbaskere til opstilling rundt omkring i foreningen, så brand kan slukkes hurtigt. Johnny kom med en kommentar om, at bestyrelsens ageren i forhold til sidste års generalforsamling afsatte midler til træfældning. Mads og Jan forklarede baggrunden for bestyrelsens handlinger – blandt andet ændringen af det afsatte beløb.

Share This