Vælg en side

Referat af generalforsamling i OF Lynæs, lørdag d. 29/8-2020

 1. Valg af dirigent og referent: Susanne P. Svendsen, Dværgbakken 32, blev valgt til dirigent og Jacob Søborg, Nøkkevangen 7, blev valgt til referent.

 2. Valg af stemmetællere: Allan Jørgensen, Elvervænget 7, og Karen Wolf, Elvervænget 6, blev valgt. 31 stemmeberettigede.

 3. Bestyrelsens beretning: Erik Tingsøe, Elvervænget 27, foreslog, at bestyrelsen for fremtiden sender beretningen ud på forhånd, så man evt. kan læse den, selvom man ikke kan deltage i generalforsamlingen. Lokalformand, Mads W. Petersen, Elvervænget 2, fortalte om begivenheder i foreningen siden sidste generalforsamling og bestyrelsens arbejde. Der var en dialog om huse, der ikke lever op til kravene i lokalplanen. Mads og Maria Garde fra OF formandsskabet svarede på diverse spørgsmål i den forbindelse. Der er indledt en dialog med Halsnæs Kommune omkring at få fastsat retningslinjer omkring bl.a. overdækkede terrasser og gulvkoter i lokalplanen, og den fortsætter bestyrelsen med.

 4. Beretning fra hovedbestyrelsen: Mads gennemgik årets arbejde i hovedbestyrelsen og opfordrede medlemmerne til at stille op til bestyrelse eller som kongresdelegerede, hvis de ønsker at have indflydelse på arbejdet i hhv. lokal- og hovedforening.

 5. Godkendelse af årsrapport: Kasserer Ingelise Hallengren, Elvervænget 21, fortalte om regnskabet, og svarede på spørgsmål omkring posterne vederlag og skorstensfejer. Nina Ostenfelt, Dværgbakken 33, har i år overtaget bogføring i OF Lynæs, mens Ingelise er fortsat kasserer. Nina og Ingelise deler telefonpengene. Posten ”Samletank løn” har fået et galt navn – der skulle stå ”Samletank tømning”. Årsrapporten blev godkendt.

 6. Indkomne forslag:

  1: Svævebane, ny placering:
  1 stemme for, 26 imod. Forslaget blev forkastet.

  2: Svævebane, nedlæggelse:
  9 stemmer for, 17 imod. Forslaget blev forkastet.

  3: Svævebane, hængelås:
  23 stemmer for, 2 imod. Forslaget blev vedtaget.

  4: Etablering af ladestander:
  Ingen af forslagsstillerne var til stede på generalforsamlingen, og der var ingen, der kunne uddybe det. Det var bl.a. uklart for forsamlingen, om forslaget gik ud på at nedsætteet udvalg eller at etablere en ladestander. Forsamlingen lod forslaget falde.

  5: Forslag til træfældning:
  27 stemmer for, 1 imod. Forslaget blev vedtaget.

  6: Forslag til vedtægtsændringer fra Hovedbestyrelsen:
  Susanne Svendsen havde enkelte spørgsmål til ændringerne, som Maria Garde besvarede. Forslagene går videre til kongressen.

 7. Gennemgang af budget: Ingelise forklarede, at næste års budget lægger sig meget op ad de aktuelle udgifter, vi har haft i indeværende år. Budget blev godkendt.

 8. Valg af bestyrelse og suppleanter: Anne Højgaard Christiansen, Dovrehøjen 18, blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Mads og Jan Svane-Christensen, Dværgbakken 21, blevgenvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

 9. Valg af bilagskontrollant(er) +  bilagskontrollantsuppleant: Allan Jørgensen er genvalgt som bilagskontrollant.

 10. Valg af delegerede til OF’s Kongres: Sussanne Svendsen, Dværgbakken 32, og Lonnie Iversen, Dværgbakken 29, blev valgt.

 11. Eventuelt: Allan Jørgensen spurgte til en parcel, der i årevis ikke er vedligeholdt. OF har indstillet andelshaveren til eksklusion. Sagen pågår.Jan Svane oplyste, at ladeskuret ved fælleshuset trænger til en kærlig hånd og vil blive repareret af fagmand. Det er ikke nødvendigt at købe et nyt.

Share This