Vælg en side

Referat af generalforsamling i OF-Lynæs 16.3. 2023 kl. 19.00 i Kantorparken 4. Emdrup

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Valg af stemmetællere 
 3. Bestyrelsens beretning 
 4. Beretning fra hovedbestyrelsen 
 5. Godkendelse af årsrapport 
 6. Indkomne forslag
  1.
  Landskabspleje i moseområdet 
 7. Gennemgang af budget 
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 9. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrolantsuppleant 
 10. Eventuelt 

Ad 1. Susanne Pauline Svendsen blev valgt til dirigent. Ingelise Hallengren til referent

Ad 2. Trine Galle og Jørgen Carlo Larsen blev valgt til stemmetællere

Ad 3. Mads Willads fremlagde bestyrelsens beretning. Han bemærkede, at ingen nye medlemmer var tilstede, men at vi må gøre noget aktivt for, at de kan føle sig som en del af fællesskabet.

Mads nævnede også, at vi har taget afsked med Anni og Egon Nørgaard, som har været en del af OF-Lynæs fra første færd. Egon døde i 2022. 

Vi har fået ny legeplads og ny affaldsplads.

Affaldsordning: sommer tømmes ved hver enkelt parcel. Vinter fælles. Glas afleveres ved Rema 1000 eller på genbrugsstationen. Også storskrald er fælles. Skrald afleveres ved de opsatte skilte og deadline bør overholdes.

Konvalområdet er ikke tilgængeligt, så længe der bygges. Vores sti bliver retableret, når byggeri er færdigt. Forventet 2024.

Lokalplanen skal overholdes.

Formandsskabet var ikke tilstede. 

Økonomien har været og er god bl.a. fordi vi har haft stigende opsparing. Pga. investeringer i legeplads og affaldsområde har vi færre penge på kontoen. Som følge af prisstigninger må vi indstille os på, at lokalkontingentet fremover vil komme til at stige. Det har elles været fastholdt i flere år.

Mads sluttede beretningen af med at takke Ingelise Hallengren for en stor indsats i foreningen gennem, 12 år som kasserer. Hun fik et smukt tæppe, organic sæbe og aloe vera håndcreme. Hun takkede hjerteligt for godt samarbejde med såvel bestyrelse som menige medlemmer.

Efter beretningen var der spørgsmål fra generalforsamlingen og en dialog om forskellige emner.

Storskrald: byggeaffald og farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen.

Fælles opsamlingscentral blev forslået for at slippe for spande på grundene. Foreløbig afprøver vi den nye model.

Grenaffald klarer foreningen 2 x årligt, der ud over må man køre på genbrug med affald.

Ad 4. Dværgbakken 44: Ejer ekskluderet for flere år siden. Sagen ligger endnu i Hovedforeningen og dens advokat, som synes at nøle, da sagen stadig pågår.

Formandsskabet er ikke tilstede. De er i Ballerup, hvor der er problemer mellem OF og kommunen. Kommunen vil via lokalplan regulere mere, end OF finder rimeligt. Planen er blevet underkendt.

OF-Lynæs er ’dukse’, hvad angår Lokalplan. Andre OF-foreninger har andre problemer bl.a. med dræn og sætningsskader.

For at mindske arbejdspresset for bestyrelsen har Lynæs flyttet forsikringer til Hovedforeningen. Bogholderi og bankforretninger kan ligeledes flyttes til Gothersgade.

I 2024 er der kongres, hvor bl.a. vedtægter skal behandles.

Her blev der foreslået et sommermøde/et folkemøde.

Ad 5. Kassereren kommenterede årsrapporten bl.a. at der i 2022 er underskud, som skyldes investeringer i legplads og affaldsplads, og efterlyste spørgsmål fra generalforsamlingen. Der var ingen. Årsrapporten blev godkendt. 

Ad 7. Budgettet for 2023 blev fremlagt, før indkomne forslag, med en bemærkning om, at der i budgettet er taget højde for prisstigninger, som måske bliver mindre end forventet, fordi der allerede synes at være mindre stigninger, end forventet ved lægning af budgettet i november måned. 

Ad. 6. Jørgen Carlo Larsens forslag blev gennemgået. Det drejer sig om landskabspleje. Den involverer, at der afsættes 40.000 kr. og nogles fællesarbejdstimer til træfældning i moseområdet.

Det blev nævnt, at træerne i området suger meget vand, hvilket er en fordel.

Der er tale om klimatilpasning i overensstemmelse med udvalget i kommunen.

Der blev stemt om forslaget. Der var 20 stemmeberettigede. 14 stemte for, at man kan begynde på plejeprojektet. Et udvalg blev nedsat: Jørgen Carlo Larsen, Bent Kjær og Susanne Pauline Svendsen. 

Ad 8. Valg af kasserer. Anne Højgaard blev valgt. Nina Ostenfeldt vil gerne fremover sørge for bogføringen.

Lonnie Iversen og Bent Kjær blev genvalgt.

Åse Eg Jørgensen blev valgt for 1 år som 1. suppleant.

Lis Norup blev genvalgt som 2. suppleant.

Ad 9. Allan Jørgensen blev genvalgt som bilagskontrollant og Jakob Søborg som 

bilagskontrollantsuppleant.

Ad 10. Et temamøde ved sommerfesten blev forslået. Det var der opbakning til.

En gruppe til klimatilpasning til 2025 blev også foreslået.

OF skal stadig søge om at hæve koter.

Udvalg til sommerfest bliver sammensat senere. Der er vist to allerede: Janni Jensen og Kasper Bak.

Jakob indbød til cidersmagning, til pinse eller sommer.

Marts 2023 

Susanne Pauline Svendsen
dirigent

Ingelise Hallengren
referent

Share This