Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde i Lynæs 07.04.2023

Til stede: Mads, Åse, Jan og Anne (referent)

1. Referat fra generalforsamlingen
Der er rettelser fra flere deltagere, som rettes af referent Ingelise.

2. Nyt fra formanden
Mads har snakket med Allan fra Vandkilden. Brønden ved Elvervænget 6
kan ikke tage nok vand, når der kommer meget på en gang. Der har ligget
meget vand i vinter. Vandkilden foreslår at der graves ny brønd og føres rør
ud til grøften. Allan kommer med overslag over udgiften. Der kan være
mulighed for at få det dækket af hovedforeningens drænfond.

Mads spørger Allan om han kan spule røret langs Elvervænget.
Vi skal have lavet en langsigtet plan for at imødegå de vandproblemer, der
blev gennemgået af Halsnæs Forsyning på generalforsamlingen. Bent kan
evt. bistå fagligt.

Der er et seminar for alle O/Fs bestyrelser den 30. april, hvor der skal
debatteres, hvad vi kunne tænke os i fremtiden med vores foreninger. Anne
overvejer at deltage. Man kunne tage emnet om vand op, da 5 ud af 7
foreninger har problemer med vand.

3. Gennemgang af økonomien / Velkommen til den nye kasserer
Velkommen til Anne som ny kasserer. Anne og Ingelise har holdt et
overdragelsesmøde.

Vi har en foreningstelefon, som sikrer vores router.
Hvad går Telenor-aftalen ud på? Anne spørger Ingelise. Anne finder også
ud af, hvordan vi får et forenings-cvr i stedet for et virksomhedscvr.

Vi har besluttet at forhøje kontingentet, hvilket er varslet på
generalforsamlingen. Vi taler om evt. 100 kr. pr. parcel, hvilket vil give en
øget indtægt på 28.000 kr. Det nuværende beløb er 1500 kr pr. kvartal. Vi
foreslår en stigning på 200 kr. pr. kvartal pr. parcel og sætter det til
afstemning på næste bestyrelsesmøde.

4. Sager til fælles drøftelse

a. Evaluering af generalforsamlingen
Serveringshjælpen kan komme senere og gå senere, så de er
der når der skal tages ud og ryddes op efter møde, men ikke
fra starten. Der var en god stemning.

b. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder

Vi har fastlagt datoer for både fællesarbejde, vagter og
bestyrelsesmøder.
Fællesarbejde og bestyrelsesmøder: 7.5., 11.6., 16.7., 20.8.,
17.9.

c. Fastlæggelser af vagter i fælleshuset
Vi fastlagde søndagsvagter, hvis man ikke kan på sin vagt kan
man bytte med en anden eller alternativt lave den til en
telefonvagt ved at skrive sit telefonnummer på den hvide tavle
i vinduet i fælleshuset.

d. Fastlæggelse af fælles arbejde
Se under punkt 2.

f. Storskrald
Storskraldsafhentning i uge 25. Vi indskærper, at folk selv skal
fjerne det storskrald, der eventuelt ikke bliver afhentet. Jan
tilmelder os. Anne hænger skilte op på sin vagt den 18.6. og
Bent tager dem ned igen på sin vagt den 25.6.
6. Forslag til vedtægtsændringer
Der er vedtægtsseminar den 3. september. Vi skal indsende
forslag, der kan behandles på denne dato.

5. Evt.
Jan køber kalendere
Vi vil gerne have flere af de nye medlemmer engageret i foreningen, men de
kommer ikke til generalforsamlingen. Vi håber at det hjælper at vi afholder
debatmøde i sommerferien.

Share This