Vælg en side

Referat fra bestyrelsesmøde søndag d. 7. maj 2023

Tilstede: Bent, Jan, Lonnie, Lis og Mads

Referent: Mads

 

1. Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

2. Nyt fra Formanden
Mads refererede fra de seneste HB Møder.
Bent deltog på bestyrelsesseminariet  arrangeret af FMS d. 30. april 2023. Arrangementet var under al kritik, der var ingen skriftlig dagsorden og ingen skriftlige indlæg.
Arrangementet startede med et noget uskarpt oplæg fra FMS, efterfulgt af en ustruktureret gennemgang af nyheder fra lokalområderne. Alt i Alt en noget trist affære. Bent forlod arrangementet efter frokost. Mads viderebringer kritikken med førstkommende HB møde.

3. Nyt om økonomien
Da Anne har meldt afbud, udskydes punktet til næste bestyrelsesmøde.
Alle forhindringer for at Anne kan få adgang til lokalforeningens bankkonti er nu ryddet af vejen.

4. Sager til fælles drøftelse

 • Forhøjelse af lokalkontingent
  Bestyrelsen besluttede at øge lokalkontingentet fra 1500,- i kvartalet med 200,- til 1700,- i kvartalet. Mads meddeler dette til Hovedkontoret med virkning fra næste kvartal.
 • Vedtægtsændringer
  Til det kommende debat om ændringer af foreningens vedtægter i forbindelse med kongressen i 2024, vil bestyrelsen foreslå, at der  tilføjes en mulighed for at kompensere de medlemmer, som bor på så lavtliggende grunde, at disse på sigt må nedlægges som en konsekvens af klimaændringerne. Præcis hvorledes disse ændringer skal formuleres og hvordan medlemmerne skal kompenseres, er der ikke noget bud på endnu.
  Eksklussionsreglerne kunne også gennemgås og skærpes.
 • Ny brønd og pumpe på Elvervænget
  De to pumper på Elvervænget har ikke den fornødne kapacitet i spidsbelastningssituationer.
  Mads har haft en snak med Vandkilden om at etablere endnu en brønd og en ny pumpe på Elvervænget. Mads har desuden haft en snak med de berørte beboere på Elvervænget, som alle er positivt stemt for anlægsarbejdet. Hovedforeningen har fortsat en drænpulje, som vi i givet fald kan søge midler fra. Mads kontakter Vandkilden for at få et egentligt tilbud, og Bent vil efterfølgende tage en snak med Vandkilden om placering oa.. samt andre mulige vandafledningsprojekter..

Evt

 • Til fællesarbejdet blev der aflæst vandmålere. Et medlem på Nøkkevangen har inden for det seneste ½ år haft et vandforbrug på 190 m3 vand. Det tyder på et brud på grunden.
  Pris pr m3 er iflg HNF prisblad 14,34 kr.
  Et merforbrug på fx 150 m3 betyder en merudgift til foreningen på 2151 kr.
  Vi bør overveje om vi vil opkræve beløbet fra det pågældende medlem.
  Vandmåleren på Nøkkevangen 6 skal skiftes samt to dæksler på Dovrehøjen.
  Mads kontakter Vandkilden.
 • Halsnæs Forsyning oprenser grøften langs Elvervænget i maj 2023.
 • Lonnie bestiller stabilgrus til vejene
 • Der er mange håndværkere rekvireret af medlemmerne, som ikke kender foreningens ordensregler.
  Reglerne om at bommen skal lukkes i vinterhalvåret, at motoriserede haveredskaber kun må bruges på specifikke tidspunkter, og at der ikke må parkeres på vejene gælder også håndværkere.Så husk at fortælle dem det!

Næste fællesarbejde d. 11. juni 2023.

 1. Opsætning af skilte til storskrald
 2. Vejarbejde
 3. Evt. opsætning af andre skilte

 

Næste bestyrelsesmøde søndag d. 11. juni

Share This