Vælg en side

Sanitære forhold i afdelingen

Der er tre sanitære løsninger, som er lovlige i OF-Lynæs.

Fællestoiletterne
Brug af vores fine fællestoiletter, som er placeret ved fælleshuset. Der må dog ikke komme bleer, bind og andet i toilettet, som kan tilstoppe kloakrørene. Brug de opstillede spande til disse ting.

Kemiske campingtoiletter
Brug af kemiske campingtoiletter. Disse tømmes i udslagskummen, der findes på bagsiden af fællestoiletterne. Her gælder også, at det er forbudt at komme bleer, bind og andet, som kan tilstoppe kloakrørene. Der er adgang til rummet med udslagskummen med samme nøgle som til fællestoiletterne.

Samletank/Tømmetank
Brug af samletank/tømmetank er den mest udbredte løsning i afdelingen. På tanken er der koblet et almindeligt lavtskyllende toilet samt afløbsvand fra håndvaske/køkkenvaske.

!!! Kontakt altid bestyrelsen, inden du/I etablerer en samletank.

Praktiske oplysninger

Husholdningsaffald
Til hver parcel er der en sort affaldsbeholder. Den skal være placeret på parcellen ud mod vejen. Kommunen har bestemt, at affaldsbeholderen tømmes hver 14. dag i sommerhalvåret. I vinterhalvåret er det kun containerne ved fælleshuset, der tømmes. Flasker, glas, haveaffald og større affald skal du selv transportere til Genbrugspladsen.

Følgende anbefales:

  • Sæt din affaldsbeholder i skygge.
  • Sørg for at binde posen godt til, inden du lægger den i affaldsbeholderen.
  • Sæt så vidt muligt posen i beholderen i stedet for at smide den. Derved undgår du, at posen går i stykker, og affald løber ud i beholderen.
  • Fisk og vådt affald kan pakkes ind i avispapir for at forhindre, at væden kommer i kontakt med det øvrige affald.
  • Hvis din affaldsbeholder er blevet beskidt af udløbende affald, kan du med fordel lægge den på jorden og skylle den med haveslagen.
  • Hvis uheldet skulle være ude, og der kommer mider i din beholder, kan du fjerne dem ved at overhælde beholderen indvendigt med kogende vand og lukke låget til. Hæld vandet ud, efter det er kølet ned.

Byggeaffald
Byggeaffald skal afleveres på kommunens genbrugsstation.

Hundested genbrugsstation
Håndværkervej 16, 3390 Hundested.

Haveaffald
Haveaffald må ikke oplagres på parcellen. Det skal afleveres på genbrugsstationen.

Afbrænding af haveaffald
Det er kun tilladt at afbrænde haveaffald i perioden fra 1. december til 1. marts. Det skal da foregå i en tønde på maks. 200 l. Der henvises endvidere til Halsnæs Kommunes hjemmeside.

Hyggebål
Det er tilladt at lave et hyggebål, men kun fra et bålsted, og det må ikke være til gene for andre. Der henvises endvidere til Halsnæs Kommunes hjemmeside.

Beskæring af træer mod vej
I henhold til brandvedtægterne skal vejene altid holdes fri i 4 meters højde og 2 meters bredde fra midten af vejen (i alt 4 meters bredde).

Leje af trailer
(25 kr. pr. påbegyndte to timer) 
I ladeskuret er der en kalender, hvor du kan reservere fælleshus og trailer – og hvor du også finder koden til trailerlåsen.

Nøglen til ladeskuret er den samme som til bommen. Og til badehuset.

Vaskeri
Det er muligt at benytte vaskemaskinen på det store toilet ved  fælleshuset. Det koster 40 kr pr vask.

Leje af fælleshuset
Det er muligt at leje fælleshuset i en kortere periode, hvis man skal have overnattende gæster, og der ikke er plads i eget hus. Dette koster 100 kr. i døgnet.

Leje af festtelt
Foreningen ejer et festtelt, som det er muligt at leje. Henvend dig til bestyrelsen i kontortiden søndage kl. 11 til 12. Teltet må kun slås op på pladsen med flisebelægning ved fælleshuset. At slå teltet op kræver mindst 6 personer (én person pr. stang). Det koster 500 kr. at leje festteltet og fælleshusets faciliteter.

Kontingent
Kontingentet til foreningen betales kvartalsvis (kontakt bestyrelsen og få oplyst kontingentets størrelse). Ejere af brændeovne opkræves skorstensfejergebyr i januar sammen med kontingentet. I april opkræves 200 kr. ud over kontingentet til fællesarbejdet.

Fællesarbejde
En søndag om måneden er der fællesarbejde, som alle kan deltage i. Det består af vedligeholdelse af fællesarealerne og fælleshuset. For deltagelse modtager hver person 100 kr. (børn 50 kr).

Fællestoiletter
Se afsnittet om “Sanitære forhold i afdelingen”.

OF-Lynæsposten
Lynæsposten er et lille lokalblad, som udkommer med jævne mellemrum i sommersæsonen. Redaktøren er altid glad for indlæg til bladet. Alle er velkomne med bidrag. Indlæg kan sendes til bestyrelsen fra vores hjemmesides kontaktformular eller afleveres i bestyrelsens postkasse ved fælleshuset.

Sommerfest
Midt i juli holder vi hvert år en sommerfest. Den begynder med nogle aktiviteter for børn og voksne om eftermiddagen. Om aftenen er der fællesspisning i teltet, som nogle friske folk har stillet op til lejligheden. Der er lidt underholdning undervejs, en sang og konkurrencer.

Lukning af bommen
Uden for sæsonen skal bommen låses. Efter skolernes efterårsferie vil bommen blive aflåst, og alle, som kommer i afdelingen uden for sæsonen, skal altid aflåse bommen. Kommer man uden for sæsonen og ser, at bommen står åben, skal den straks låses. Er bommen brudt op, skal bestyrelsen straks kontaktes, så vi kan få repareret den. Mobiltelefonnummer til formanden findes på vores hjemmeside “www.of-lynaes.dk”.

Opsyn uden for sæson
Vi har en aftale med en fastboende lige uden for OF-Lynæs om, at han i vinterhalvåret går daglige ture gennem vores område og meddeler formanden/bestyrelsen, hvis han konstaterer uregelmæssigheder f.eks. indbrud og hærværk. Han får en symbolsk betaling fra vores fællesarbejdskasse for det.

Vandforsyning
Der er indlagt vand på samtlige grunde. OF-Lynæs har ansvaret for vandforsyningen til og med stophanen. Ansvaret for vandledningen herfra og ind påhviler den enkelte parcelejer. Derudover – SPAR PÅ VANDET! Der er totalforbud mod at vande, vaske bil o.s.v. med haveslange.

Hver parcel er selv ansvarlig for at lukke for vandet inden vinteren. Sker der et brud, og medlemmet ikke har handlet efter foreskrifterne, vil der komme et erstatningskrav.

Skorstensfejer
Bemærk, at hvis du/I installerer en brændeovn i fritidshuset, skal dette straks oplyses til bestyrelsen. Skorstensfejning er lovpligtigt, og brændeovnen skal fejes og tjekkes minimum 1 gang årligt.

Da afdelingen er én matrikel, får vi en samlet regning fra skorstensfejeren. Denne bliver så delt lige mellem brændeovnsejerne. Det betyder, at der ud over kontigentopkrævningen i januar vil være en opkrævning på skorstensfejning til alle, som har en brændeovn. Kontakt bestyrelsen for at få oplyst beløbets cirkastørrelse.

Hvis der ikke er nogen til stede, når skorstensfejeren kommer på besøg, vil han lægge en seddel, og det er herefter eget ansvar at få lavet en ny aftale for fejningen af skorstenen.

“Biblioteket”
Det lille skur ved fælleshuset er vores bibliotek. Her kan man låne bøger og selv sætte bøger, man vil dele med andre. Adgang til “biblioteket” sker med samme nøgle som til fællestoiletterne.

Opladning af mobiltelefoner mm.

I biblioteket er det også muligt at oplade sin mobiltelefon eller andet elektronisk udstyr. Husk en stikdåse, hvis du har flere enheder, der skal lades op samtidig.

Salg af fritidshus

Se afsnit med SALGSERKLÆRING under menupunktet “Info”

Share This