Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde i OF Lynæs 14. juni 2020

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra næstformanden

4. Gennemgang af økonomien

5. Sager til fælles drøftelse

  a. Svævebane

  b. Affaldssortering

  c. Generalforsamling

  d. Sommerfest?

  e. Træfældning

6. Evt.

7. Næste møde

 

Ad. 1: Er godkendt og sat på hjemmeside.

Ad. 2: På HB-mødet har generalforsamlinger og kongres været diskuteret. De fleste lokalforeninger afholder generalforsamlinger i august. Kongres afholdes d. 25/9. Der er kommet svar fra planklagenævnet. Svaret ligger på hjemmesiden. Nøkkevangen 14 ønsker at sælge. Bestyrelsen måler op og foretager det nødvendige. Der kører p.t. en sag mod en andelshaver, som desværre ser ud til at trække i langdrag. Havemand, Flemming, er blevet bedt om at klippe beplantning, der rækker ud over vejen. Regning for arbejdet sendes til medlemmet, der har forsømt sin forpligtelse. 

Ad. 3: Intet at bemærke.

Ad. 4: Økonomien er stadig god i vores lokalforening. MobilePay gør nogle gange regnskabet lidt bøvlet. 

Ad. 5:

a: Bestyrelsen disponerer over svævebanen, hvis den evt. skal lukkes af i en kort, varslet periode. Diskussionen tages derudover på GF.

b: Da det ikke umiddelbart er muligt at udvide vores affaldssortering lokalt, og der formodentlig er en ny ordning på vej fra kommunalt hold, gør bestyrelsen ikke yderligere foreløbig.

c: Vi forlænger generalforsamlingen med en lille høstfest fra kl. 17, da corona-forholdsreglerne ikke er så strikse længere. Tilmelding til spisning til Lis.

d: Se punkt 5.c.

e: Ingelise laver et forslag til GF.

Ad. 6: Jan laver forslag til generalforsamling om evt. nyt ladeskur. Vask ved fælleshuset stiger til 40 kr. pr. 1/8.

Ad. 7: Næste bestyrelsesmøde er d. 12/7. Indkomne forslag til generalforsamling gennemgås der.

Share This