Vælg en side

Referat af bestyrelsesmødet  9. august 2020 kl. 12-14 i Lynæs

Til stede var: Mads, Jan, Ingelise, Bent og Lis.

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  2. Nyt fra formanden
  3. Nyt fra næstformanden
  4. Gennemgang af økonomien
  5. Sager til fælles drøftelse
  a. Byggetilladelser
  b. Generalforsamling
    c. Høstfest
    d. Trailersituationen
    e. Møde med Halsnæs Kommune vedr. lokalplan (terrasser og gulvkote)
    f.
  6. Evt.
  7. Næste møde

Før mødet havde vi besøg af Jørgen Carlo, som kunne fortælle om regler og mangel på samme før Lokalplanen, som vi kender den, trådte i kraft. De pågældende bebyggelser har altid været ulovlige. Det er ikke noget, de er blevet.

Der er dog huse, som er opført før lokalplanens ikrafttrædelse, og det er dem, der er givet en dispensation til. 

Ad 1. Referat godkendt

Ad 2. Kongressen 2020 er fastsat til 20.7. i Roskilde. Alle områder holder ordinær generalforsamling i august, og Formandsskabet forventer, at det lader sig gøre, så kongressen kan gennemføres i år.

Mads og Bent har holdt møde med Halsnæs Kommune vedr. regler for byggeri og bebyggelse i OF. Det var et fornuftigt møde, og kommunen er villig til at se nærmere på Lokalplanen og komme vores behov for klarere formuleringer i møde. Klare regler for fx terrasser og tagkonstruktioner.

Mads informerer på GF om bestyrelsens mandat og koter. Klimatilpasningsordninger er kommunen positiv overfor. Kan føre til ny Lokalplan.

Der gives ikke dispensation for konkrete forhold, kun generelle.

Ad 3. Næstformanden var ikke til stede.

Ad 4. Økonomien er stadig meget fin. Juli har været billig i år, kun tømning af tanken har været dyr.  Forventeligt pga. af manges ophold her i lang tid.

Ad 5.

 1. Reglerne skal overholdes! Det er ikke altid sket. Der er købt og solgt i god tro. I dag overholder visse huse ikke bebyggelses-m2. Tre konkrete eksempler blev drøftet, og Mads gjorde reglerne helt klare. I flg. dem, skal der i alle tre tilfælde rives m2 ned inden godkendelse til salg. Der har også været misforståelse/mistolkning af Lokalplanen med større bebyggelsesprocent end tilladt.
 2. Generalforsamlingen, som er fastsat til 29.8., vil i så vidt omfang som muligt holdes ude med overholdelse af myndighedernes anbefalinger.
 3. Høstfesten er med fællesspisning efter tilmelding. Foreningen giver middagen.

(I tilfælde af regn sættes telt op. Fem ’mand’ er nødvendige. Mads styrer slaget gang.)

 1. Traileren er blevet repareret. Bundpladen mangler at blive fastgjort.
 2. Halsnæs Kommune og Lokalplan er omtalt ovenfor. Kjeld Morell kontaktes for kort over området.
 3. Eksklusionssag og for stort byggeri diskuteres atter engang. Mads indvilger i endnu engang

at få Hovedforeningen til at handle på det lange forløb med henblik på at få det afsluttet.

Vask af tøj kostede tidligere 30 kr. Bestyrelsen har besluttet, at den fra 1.8. skal koste 40 kr.

Vi talte også om rengøringen af toiletter, som flere har fundet mangelfuld. Havemanden kontaktes for at finde ud af, om han fortsat vil have tjansen, eller den skal overdrages til en anden. Sæbe, skurecreme, spand og engangsklude kan stå på toiletterne, så medlemmerne selv kan gøre rent?

Evt.  Vi småsnakkede bl.a., om medlemmerne skal lave mere og bestyrelsen mindre?

Vi flyttede næste arbejdsdag og bestyrelsesmøde fra    20.9. til 27.9. 2020 pga. af kongressen.

 

9. august 2020.  Ingelise

Share This