Vælg en side

Referat af online-bestyrelsesmøde i OF Lynæs, d. 21/1-2021

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra formanden (FMS og kontorets behandling af Dværgbakken 44, Nøkkevangen 14 og Nøkkevangen
3. Nyt fra næstformanden
4. Gennemgang af økonomien
5. Sager til fælles drøftelse
a. Dialog med Halsnæs kommune vedr. lokalplan (Se mail fra Bent, fredag 11. dec. 2020 kl. 19.26)
b. Generalforsamling
c. Vandproblemer på Elvervænget
d. Fjernelse af skur på Nøkkevangen 2
e. Træfældning
6. Evt.

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Vi undrer os lidt over, at en andelshaver er blevet rådet til at påtegne en ændring på deres salgserklæring, ligesom vi finder det uhensigtsmæssigt, at FMS i en anden forbindelse har bedt en advokat om at føre en sag uden vores billigelse.

Ad 3: Intet

Ad 4: Årsregnskab er næsten færdig. Allan har hentet bilag, og Nina har taget sig af bogføring, men retter til med Ingelise før GF, da de gør tingene på lidt forskellig vis. Der er omkring 600.000 på kontoen. Enkelte poster i regnskabet blev drøftet og Ingelise uddybede forskellige sammenhænge.

Ad 5:

a: Jan og Bent laver et nyt udkast til forslag til lokalplan og sender det til bestyrelsen, inden forslaget afsendes til Halsnæs Kommune.

b: Generalforsamling udskydes til sommer, hvor den slås sammen med sommerfesten.
Datoen for både fest og generalforsamling bliver lørdag d. 17. juli 2021. Lis skriver et udkast til indkaldelse. Mads afbestiller festlokalet i Emdrup.

c: Allan fra Vandkilden mener, at vi skal have en pumpe mere ved Elvervænget 4 – eller en større pumpe. Der skal også graves op og muligvis skiftes noget dræn eller rør. Omfang og plan er lidt uklar p.t., så Ingelise kontakter Allan Vandkilden for at få et tilbud (gerne med tegninger).

d: Et skur på Nøkkevangen 2 står for tæt på skel og skal derfor fjernes eller flyttes. Andelen er til salg, og den nye andelshaver bliver forpligtet til at bringe parcellen i orden.

e: Bent og Jan går en tur i foreningen og jeg markerer de træer, der mest trænger til fældning.

Ad: 6: Storskrald er ikke hentet. Mads har skrevet rykkere, men det er ikke fjernet. Lis følger op hos Halsnæs
Forsyning.

Næste møde er torsdag d. 18/3 kl. 19.

Share This