Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 18. marts 2001 på Zoom

 1. Referat fra sidste møde:
 2. Nyt fra formanden: Der er overdraget et par parceller. Nøkkevangen 2. Dværgbakken 42. Der er endvidere givet et par byggetilladelser.
 3. Nyt fra næstformanden: Det bør måske tydeliggøres yderligere overfor fx ejendomsmæglere og nye købere, at man ikke må bo i foreningen på helårsbasis.
 4. Gennemgang af økonomien: Der ikke sket det store økonomisk siden sidst. Nina er ved at skulle gang i et nyt system: ”Economics”. Budgettet er indsendt i november 2020. Årsregnskabet kommer i forbindelse med generalforsamling, medmindre der rykkes for det inden da. Alle udgifter er betalt, og der står over en halv mio. på kontoen. Der er bestilt mad til generalforsamlingen i marts. Maden kan evt. rykkes til den nye dato i juli. Dette bør dog drøftes og evt. koordineres med festudvalget.
 5. Sager til fælles drøftelse:
 • Forslag til revision af Lokalplan 47: Jan og Bent har udarbejdet et forslag til revision af lokalplan 47. Kommunen er meget skarpe på, at alt under tag tæller med ift. kvadratmeter bebyggelse. Mads sender Bent og Jans forslag videre, og Jan og Bent agter evt. at gå videre med, i samarbejde med kommunen at få klarlagt, hvordan der skal opmåles.
 • Skitseprojekt v/Morell: Bent vil forsøge at få overblik over, hvor dræn, brønde mv. ligger. Ingelise mener, at Vandkilden har overblikket, men vi bør også have det liggende i foreningen/bestyrelsen. Bent kontakter Alllan, Vandkilden. Mads kontakter Morell med besked om, at vi p.t. prøver at få overblik over, hvad vi selv skønner bør gøres. Lokalforeningen i Kvistgård har haft problemer med bl.a. synkende huse, efter de har fået drænet grundene.
 • Opfølgning på storskrald: Lis har, efter en række opkald til forskellige mennesker  på Halsnæs forsyning, fået at vide, at man kun kan maile – ikke ringe – til den ansvarlige fra Halsnæs Forsyning. Vi har allerede mailet, men det har ikke været muligt at få svar fra den ansvarlige. Forsyningen/renovationsmedarbejderne har en nøgle til bommen og koden til nøgleboksen, så de kan komme ind, men den brugte de ikke, og de vendte om, da bommen var lukket i efteråret. Vi afventer nu afhentning i uge 13. Hvis skraldet ikke bliver hentet dér, opretter vi en klagesag.
 • Fastlæggelse af sæsonens aktiviteter, herunder “forårsåbning”, bestyrelsesmøder, søndagsvagter, generalforsamling, sommerfest etc.: Vi holder et udendørs bestyrelsesmøde påskedag, d. 4/4 kl. 11, hvor dette er på dagsordenen.
 • Træfældning: Jan og Bent har udarbejdet en prioriteret liste med træer, som de skønner bør fældes. Der er afsat 30.000 kroner. Jan ringer til en træfælder. Lis finder nummeret.
 • Reparation af grusveje: Andreasen fra Frederiksværk kommer og laver vejene og lægger støvbinder på. Vi skal også have ordnet stykket umiddelbart foran bommen.
 • Grenaffald: Lis skriver på hjemmesiden, at der kan lægges grenaffald ud nu, som afhentes efter påske. 
 • Åbning af bom: Bommen åbnes fredag d. 26/3. Ingelise siger det til vagterne, Eddie og Kirsten, og til vores havemand, Flemming.
 • Velkomst til nye andelshavere (personligt fremmøde): Jan foreslår, at to medlemmer af bestyrelsen siger velkommen til nye medlemmer og informerer dem lidt om, pligter og muligheder i foreningen. Ingelise påpeger, at de nye medlemmer måske allerede bør “advares” om, hvordan foreningen fungerer, inden de evt. underskriver en købsaftale. Vi overvejer, hvordan dette kan gøres. 
 • El-leverandør: Jan er bekymret over, at vi har en el-leverandør, Modstrøm, der har et blakket rygte, og at der p.t. er flere målere på samme faktura. Ingelise kigger på at få vores abonnement delt.
 • Udarbejdelse af “Salgserklæring”er: Bent foreslår, at bestyrelsen, med en slags turnus, fordeler ansvaret for at udarbejde salgserklæringer bedre.  
 1. Evt.: Anne spørger til ”vores skov” og om der er noget/mere, vi kan gøre for at kommunen bevarer den som et vildt område. Det giver anledning til en snak om de tiltag, OF Lynæs allerede har gjort for at påvirke bl.a. lokalplan, så der er mest mulig natur omkring foreningen. Mads nævner sit tidligere forslag om veteranisering af vores egne træer. Vi tager punktet op igen på et senere møde.
  Ingelise køber div. kalendere til trailerbookning, kontor samt garage (værktøjsudlån).
 2. Næste møde: Påskedag d. 4/4 kl. 11 ved fælleshuset. Bent melder forfald.

 

Share This