Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. april 2021 i Lynæs 

Til stede: Mads, Ingelise, Jan, Anne, Lis og Jacob. Forfald: Bent. Referent: Jacob

1. Referat fra sidste møde: Godkendt

2. Nyt fra formanden: Intet

3. Nyt fra næstformanden: Intet

4. Gennemgang af økonomien: Intet nyt siden sidst, bortset fra, at el-regningerne nu er blevet skilt ad, som aftalt på seneste bestyrelsesmøde. Jan kigger på evt. at udskifte vores nuværende energiselskab, Modstrøm.

5. Sager til fælles drøftelse: 

a. Fremtidig affaldssortering: Bestyrelsen overvejer, om der, når den nye affaldssorteringsorden træder i kraft, stadig skal have individuel affaldssortering, eller om affaldet evt. skal samles i fælles affaldsøer. Tages op igen, når vi ved mere.

b. Hvis vi ikke skal have Morells Skitseprojekt, hvad skal vi så?: Udskydes til næste gang, da Bent er fraværende.

c. Opfølgning på storskrald: Noget skrald er fjernet, men andre parceller har ikke fået fjernet (al) deres affald. Nøgleboks er gået i stykker. Ingelise forsøger at aflevere en bomnøgle til Halsnæs Forsyning.

d. Fastlæggelse af sæsonens aktiviteter, herunder bestyrelsesmøder, søndagsvagter, generalforsamling, sommerfest etc.: Søndagsvagter er søndage kl. 11-12. Der er lavet vagtplan frem til generalforsamlingen, som hænger i vinduet i fælleshuset. Lis skriver lidt om sommerfest og generalforsamling i Lynæsposten. 

e. Træfældning: Træfældningsudvalget TOFU (Jan og Bent) har efter flere besigtigelser i foreningen udarbejdet en liste, prioriteret under hensyntagen til foreningens fælles gavn og fælles bedste, og med en økonomisk ramme inden for det budgetterede. Udvalget er i gang med at indgå kontrakt med en uddannet og forsikret træfælder, og når der foreligger et endeligt, skriftligt og godkendt tilbud, melder udvalget ud, hvilke træer, der bliver fældet på OF Lynæs’ regning samt navn på træfælder. Fældningstilbud omfatter rydning og fjernelse af de omhandlede træer og grene fra haverne. Covidsituationen bevirker, at der ikke kan estimeres et tidsforløb for nuværende.

f. 3 salgserklæringer på Elvervænget: Alle tre andelshavere har foretrukket at vente med at med at få udarbejdet salgserklæringer til efter revisionen af den fælles dispensation til lokalplan 47 er faldet endeligt på plads.

g. Møde med FMS: Der er møde på Gothersgade d. 12/4 kl. 18.

h. Støtte til påskeæg til affaldsindsamling: Der kan kun være tale om støtte til arrangementer, hvor alle medlemmer er inviteret.

i. Ladeskur: Jan har indhentet et tilbud på 20.000 for at få renoveret og isoleret ladeskuret. Jan sætter det i værk.

6. Evt.:

Grenaffald: Jacob ringer til vognmanden og aftaler afhentning.

Trailer: Lyset virker ikke. Det er vedtaget på GF, at det er medlemmernes ansvar, at traileren er i orden.

Skiltet om tider til svævebane er bøjet og faldet ned. Ingelise har nye skilte med fartgrænser på vejene, som kan komme op på næste arbejdsdag.

Næste møde: D. 2/5 2021 kl. 12 – efter fællesarbejde.

 

Share This