Vælg en side

Referat af generalforsamling i OF Lynæs, d. 17/7-2021:

Referat skrevet af Jacob Søborg, Nøkkevangen 7. 35 andelshavere var repræsenteret.

 1. Valg af dirigent og referent:
  Niels Erik, Dværgbakken 31, blev valgt.
 1. Valg af stemmetællere:
  Dimitri, Dværgbakken 29, og Jørgen Carlo, Dværgbakken 34, blev valgt.
 1. Bestyrelsens beretning:
  Formand, Mads Willads Petersen, Elvervænget 2, fortalte om det forgangne og travle år. Der var et enkelt opklarende spørgsmål mht. at tømme toiletter i udslagskummen i toilethuset. Dette er fortsat tilladt. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
 1. Beretning fra hovedbestyrelsen:
  Bestyrelsen i Lynæs ærgrer sig over, at formandskabet ikke kunne finde tid til at komme til generalforsamlingen i år. Mads fortalte, at der i det seneste år er kommet flere konflikter i OF Lynæs, bl.a. om overdragelse af parceller, byggesager og omkring skel. Bestyrelsen opfordrer til, at andelshaverne drøfter, og meget gerne løser, uoverensstemmelser indbyrdes, inden bestyrelsen involveres. Bent pointerer, at vi administrerer lokalplanen lokalt, og dette er med til at gøre processen hurtigere, end hvis det var kommunen, der stod for sagsbehandlingen. Den nuværende bestyrelse sender alle byggetilladelser til Halsnæs Kommune og agter også at gøre dette fremover. Ditte og Thomas, Dværgbakken 41, foreslog at sætte en fagperson til at administrere og udarbejde salgserklæringer for bl.a. at lette bestyrelsens arbejde og fordi opmålingen af bebyggelse kan være kompleks.
 1. Godkendelse af årsrapport:
  Kasserer, Ingelise Hallengren, Elvervænget 21, orienterede kort, og årsrapporten blev godkendt. Der blev i forbindelse med regnskabet spurgt til pumpe og dræn på Elvervænget og vandstanden i Ullerup Å. Den nuværende pumpe ved nummer 4 er for lille og skal under alle omstændigheder udskiftes.
 1. Indkomne forslag:
  1. Nye Ordensregler:
  Bestyrelsesmedlem Bent Kjær, Dværgbakken 33, begrundede bestyrelsens forslag om ændring til ordensreglerne, så dele af parcellen kan udlægges til eng eller overdrev (”Vild med vilje”) og indskærpede desuden, at foreningens veje skal holdes fri for hæk og grene, så der er rigelig plads til eksempelvis brandkøretøjer. Ændringsforslaget blev vedtaget.

  2. Debat om ny affaldssortering:
  Mads fortalte om de nye krav til affaldssortering, som er på vej. Bestyrelsen vil evt. forsøge at gå i dialog med Halsnæs Forsyning om at lave en kombi-løsning, hvor vi fx sorterer restaffald og mad-/bioaffald ude ved de enkelte parceller og det resterende affald fx ved to fælles affaldsøer. På generalforsamlingen kom forskellige holdninger og forslag frem, som bestyrelsen tager med i det videre arbejde.

  3. Dispensation fra Lokalplan 47:
  Mads fortalte lidt om baggrunden for, den dispensation til lokalplanen, som nu er gældende. Kommunen har fastslået, at såfremt der findes en dispensation til lokalplanen, gælder småhusreglementet ikke. Jørgen Carlo, Dværgbakken 34, spurgte til, om gamle dispensationer til byggeri, givet i forbindelse med den tidligere lokalplansdispensation fra 1992, stadig er gældende. Det er de.

  4. Afsætning af skel:
  Bent fortalte om muligheden for at få en landinspektør til at markere, hvor parceller og lokalforeningens ydre skel ligger.Forslagets første del om at afsætte indre skel i foreningen blev forkastet.

  Forslagets anden del om at få afsat hele foreningsmatriklens ydre grænser af en landinspektør blev vedtaget.

  Generalforsamlingen gav endvidere bestyrelsen mandat til fortsat at udøve skøn over de indre skels placering.

  5. Fældning af træer:
  Forslaget blev livligt debatteret, da mange andelshavere synes at have behov for at få fældet specifikke træer. Forslaget blev vedtaget.

  6. Klatrestativ:
  Ingelise begrundede sit forslag til at få etableret et klatrestativ, som især kunne tilgodese de mindre børn i foreningen. Klatrestativet, som er udsendt som bilag til Ingelises forslag, er umiddelbart for stort, ligesom fladunderlag og godkendelsesudgifter ikke indgår i forslaget. Det blev under debatten sandsynliggjort, at beløbet i forslaget ikke vil række til de samlede udgifter til etablering og godkendelse af en udvidelse af legepladsen. Efter en del debat, trak Ingelise sit forsalg tilbage.

  Signe, Elvervænget 10, Susanne, Elvervænget 8 og Lonnie, Dværgbakken 29, meldte sig til et nyt legepladsudvalg, der arbejder på at udvide mulighederne på legepladsen og i den forbindelse udarbejder et forslag til næste års generalforsamling.

 2. Gennemgang af budget:
  Ingelise gennemgik budgettet, der som bekendt ikke skal til afstemning.

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter:
  Kasserer, Ingelise Hallengren, Elvervænget 21, blev genvalgt til bestyrelsen. Jacob Søborg, Nøkkevangen 7, genopstillede ikke. Lonnie Iversen, Dværgbakken 29, blev i stedet valgt som fuldgyldigt medlem. Bent Kjær, Dværgbakken 33, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Lis Norup, Elvervænget 3, blev genvalgt som suppleant.
 1. Valg af bilagskontrollantsuppleant:
  Åse Eg Jørgensen, Dovrehøjen 16, blev valgt.

10. Eventuelt:
Vejene bliver hurtigt hullede efter de er lavet. De bør have en krumning, der leder regnvandet væk fra midten og ud i siden.

Generalforsamlingen holdes normalt i hovedstadsområdet, da den iflg. vedtægterne normalt afholdes i marts.

Bortskaffelse af haveaffald i skoven er ikke tilladt, men det foregår tilsyneladende ind imellem, at der smides haveaffald i skovkanten. Dette skal stoppe.

Signe, Elvervænget 10, Kasper, Dovrehøjen 20 og Janni, Nøkkevangen 2A, meldte sig til festudvalget til næste års sommerfest.

Susse, Bloksbjerget 17, påpegede, at der står meget storskrald udenfor nogle af parcellerne og opfordrer til, at de enkelte andelshavere gør, hvad de kan for at få det fjernet. Susanne, Elvervænget 8, fortalte om de mange problemer, der har været med at få afhentet skraldet af Halsnæs Forsyning. Mads supplerede og fortalte om bestyrelsens udfordringer med at få en fornuftig dialog med Halsnæs Forsyning.

Janni udtrykte ønske om at lempe på ordensreglerne for motorstøj i haven.

 

Share This