Vælg en side

Referat fra Bestyrelsesmødet søndag d. 12. september

Tilstede: Lonnie, Bent, Anne, Lis og Mads
Afbud: Ingelise og Jan

 Dagsorden:

  1. Referat fra sidste møde: Referatet blev godkendt.
  2.  Nyt fra formanden: Alle lokalbestyrelsesmedlemmer vil i efteråret blive inviteret af FMS til et kursus i GDPR og et kursus i M-files. HB vil til forårets kongres stille forslag om at de lokale generalforsamlinger flyttes til sommerhalvåret, da dette har været en stor succes under Corona nedlukningen. HB påtænker at finde en ny lokalitet til hovedkontoret da der er varslet huslejestigning på lokalerne i Gothersgade.
  3.  Nyt fra næstformanden: Punktet sløjfes.
  4. Gennemgang af økonomien. Udskydes pga. kassererens afbud.
  5. Sager til fælles drøftelse

1. Byggesager: Elvervænget, Nøkkevangen og Dovrehøjen: De konkrete byggesager blev diskuteret.

2. Haven på hjørnet Dværgbakken og Elvervænget. Ejeren af huset på parcellen er ikke længere medlem af foreningen og har dermed ikke længere brugsret til parcellen, men vedkommende ejer altså stadigt bebyggelsen. Vi kan ikke stille noget op førend fogedretten sætter vedkommende ud. Græsset slås og regningen sendes til FMS.

3. Ny affaldsordning. Anne har haft en positiv dialog med Halsnæs forsyning. Vi arbejder videre på den løsning der blev skitseret på generalforsamlingen: beholdere til restaffald, organisk affald, plast og mad og drikkekartoner, på parcellen. Papir, pap, metal og glas ved fælleshuset. Beholdere tømmes på parcellerne i sommerhalvåret, mens der kun tømmes ved fælleshuset i vinterhalvåret. Anne fortsætter den gode dialog med Halsnæs Forsyning om hvordan det kan realiseres.

4. Møder og aktiviteter i resten af året: Bestyrelsesmøde hos Lonnie 27. januar kl 17:30, Julefrokost d. 30. november

5. Generalforsamling 2022. Afholdes torsdag d. 17. marts 2022, såfremt Mads kan reservere det sædvanlige lokale.

6. Søndagsvagter: Det føles ikke optimalt at sidde ved fælleshuset en time søndag formiddag, når der typisk ikke kommer nogen medlemmer. Vi vil overveje konceptet når søndagsvagter skal fordeles for sæsonen 2022. Det er væsentligt af medlemmerne kan komme i kontakt med bestyrelsen når det er nødvendigt og bestyrelsen har en række arbejdsopgaver som vi løser for medlemmerne. Og begge. Skal tilgodeses, men det er måske ikke nødvendigt at være fysisk tilstede ved fælleshuset. Formanden orienterer om overvejelserne på den kommende generalforsamling.

7. Udlån af fælleshus: Bestyrelsen har fået en forespørgsel fra et medlem om udlån af fælleshuset til en anden forening. Det er bestyrelsens opfattelse at fælleshuset ikke kan lånes ud til en anden forening, men at fælleshuset fortsat kan lejes af foreningens medlemmer. Medlemmet orienteres.

8. Lokalforeningens forsikringer: Husforsikringen på fælleshuset er opsagt af forsikringsselskabet pr. 1. september. Mads arbejder på at få en ny forsikring. Bestyrelsen har besluttet at indstille til HB at hovedkontoret varetager lokalforeningernes forsikringer.

9. Afsætning af matrikelskel. De ydre matrikelskel er som besluttet på generalforsamlingen blevt afsat. Nu kan vi så se vores grunds udstrækning.

6. Evt.

7. Næste møde. Se ovenfor

Share This