Vælg en side

Referat fra Bestyrelsesmødet 27. januar 2022

Til stede var: Anne Højgaard, Bent Kjær, Ingelise Hallengren, Lis Norup, Lonnie Iversen og Mads Willads. Afbud fra Jan Svane.

 Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
  1. Nyt fra HB
 3. Gennemgang af økonomien
 4. Sager til fælles drøftelse
  1. Ny affaldssorteringsordning
  2. Planlægning af generalforsamlingen
  3. Pumpen på Elvervænget
 5. Evt.
 6. Næste møde

Mht. corona. Der er ikke nogen officielle begrænsninger i at mødes og jeg går ud fra at vi alle har fået tredje stik, så risikoen for smitte og sygdom er minimal. For at alle kan føle sig trygge vil jeg dog foreslå at vi alle har en negativ lyntest fra samme dag eller negativ pcr test fra dagen i forvejen.

Mht. ny affaldssorteringsordning skriver Anne:  Vi har brug for at afklare, om vi vil have en glascontainer med hvad dertil hører af plads og adgang for kranbil, samt om vi vil anlægge en containerplads på højre side af vejen.

Indkaldelse til generalforsamling 2022 vedlagt.

Formandens beretning er ikke skrevet endnu, men den bliver kort. Der kommer lidt om afsætning af skel, træfældning, ny affaldssorteringsordning, ny pumpe på Elvervænget?, Kongres 2022 ………

 

Ad 1. Referat godkendt uden bemærkninger

Ad 2. Mads har drøftet med hovedbestyrelsen, om vi kan lægge fremtidige generalforsamlinger til en dato før 1. september. Der var imødekommenhed over for forslaget. Det vil medføre, at kongresser flyttes til november.

Mads understregede, at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men skal ikke.

Mads har forsøgt at få hovedforeningen til at betale for landmåleren. Det vil de ikke, fordi vi selv har valgt at få matriklen afmærket.

*Affaldspladser: Vi bestemmer selv, hvor mange containere, vi vil have. Vi enedes om at udelukke glascontainer. Til gengæld vil vi se på muligheden for at etablere en plads i ’rummet’ på den anden side af vejen.

Forsikringer:  Vore forsikringer hos First er opsagt, og hovedforeningen sørger for de tre forsikringer, vi har: maskiner, personskade og husforsikring. Vi afregner med hovedforeningen over lokalkontingentet.

Erhverv: Der må ikke drives erhverv fra OF-Lynæs.

Skorstensfejer: Alle skorstensejere betaler det samme beløb til skorstensfejer. Beløbene afregner over lokalkontingentet. Ingelise finder ud af, hvor mange skorsten, vi har i alt.

Dværgbakken 43 drøftes atter engang, og vi må atter engang rykke i hovedforeningen for afslutning af sagen.

Ad 3. Årsrapporten var sendt ud til bestyrelsen inden mødet. Vi har brugt mere end budgetteret, godt 73.000 kr. Det er ikke et reelt underskud. Årsagen er, at Halsnæs Kommune afregner affald og vand forskelligt fra år til år. Dette år har vi betalt noget, som ikke blev opkrævet i 2020.

Samlet beholdning ved 2021’s udgang: knap 560.000 kr. Stadig en stabil og sund økonomi. Vi fortsætter med at betale 1.500 kr. kvt. i lokalkontingent. Betalingen til hovedforeningen er steget med 100 kr.  til 1.100 kr. kvt.

Hver parcel indbetaler år 200 kr. i april til fællesarbejdet. Som bekendt får vi 100 kr. hver for deltagelse i de fire arbejdsdage, der er i løbet af sæsonen.

Ad 4. Sager til fælles drøftelse:

 1. Affaldssortering: Se ad 2. * Vi ser på muligheder for placering af beholdere på førstkommende bestyrelsesmøde.
 2. GF 17.3. i Kantorparken: Lis sender reminder ud pr. mail. Bent sørger for vin, som han har passet på i vinterhalvåret. Lis og Ingelise køber ind. Mad er bestilt hos Lazio i Vanløse. Hjælpere i køkkenet. Ingelise spørger Emma Karla og Anas. Alternativt spørger Anne sin datter og hendes kæreste.

Susanne Pauline er ordstyrer.

 1. Møde i forbindelse med første bestyrelsesmøde med Vandkildens Allan vedr. pumpe og rør i Elvervænget mht. tilbud og udgift.
 2. Legepladsudvalget ved **Lonnie har sendt bestyrelsen et forslag. Det er bygget op af moduler, så man kan måske begynde med et par moduler og bygge op. Brug af den ruchebane, vi har, er inkluderet. Forslag til GF udarbejdes.
 3. Træfældning kan påbegyndes. Der fældes op til 30.000 kr., som afsat til formålet. Resten må følge efter efter beslutning ved GF.
 4. Sårbarhedsanalyse foretages på vandløb. Kommunens ekstremer er ikke lagt ind mht. hvor store bassiner der kan være for at det kan bære uden tilslutning.
 5. Hjemmesiden skal holdes ved lige bl.a. af hensyn til nye brugere.
 6. Kommunen har lovet os et møde for at lade os vide, hvad der skal ske med lokalplanen.

Ad 5. Evt. Anne foreslår indhegning af fodboldbane. Hønsehegn kan sættes op på arbejdsdage.

Der er ingen ændringer i Lokalplanen mht. husstørrelser. Der er ingen specifikationer vedr. byggematerialer. Vi vil holde et temamøde om det.

** Signe og Susanne fra Elvervænget og Tikkie fra Nøkkevangen er med i legepladsudvalget.

Ad 6. Næste møde er ved konstituering efter GF.

Mødet sluttede kl. 21.15.

Referent: Ingelise Hallengren.

 

Share This