Vælg en side

Referat fra bestyrelsesmødet søndag d. 3. april 2022

Tilstede: Lonnie, Bent, Anne, Lis og Mads
Afbud: Jan og Ingelise
Referent: Mads

 Dagsorden:

 1. Referat fra generalforsamlingen

 2. Nyt fra formanden

 3. Nyt fra næstformanden

 4. Gennemgang af økonomien

 5. Sager til fælles drøftelse

  1. Ny affaldsordning

  2. Møder og aktiviteter i resten af året

  3. Lokalforeningens mobil

  4.Salgserklæringer og procedurer

  5. Legeplads

  6. Ny lokalplan

 6. Evt.

 7. Næste møde

Ad. 1. Referatet fra generalforsamlingen blev gennemgået. Referatet blev, med en mindre rettelse godkendt.

Ad. 2. Intet nyt fra formanden. Lonnie refererede fra HB mødet d. 28. marts

Ad. 3. Vi har ingen næstformand. Punktet fjernes fra dagsordenen.

Ad. 4. Udskudt til næste møde

Ad. 5.1 Ny affaldsordning.

generalforsamlingen var der stor enighed om at en ny affaldsplads mest

hensigtsmæssigt skal placeres bag garagen og skuret ved fælleshuset. Vi skal derfor have vores træfælder til at fælde træer og buske i området og ”grusvejs firmaet” Andreassen A/S til et etablere selve pladsen. Bent kontakter træfælderen og Lis kontakter Andreassen A/S. Der var flertal i bestyrelsen for at bibeholde en rækker af de store træer i området.

Anne har være i kontakt med Halsnæs Forsyning og planen for den nye affaldsordning ser således ud:

I sommerhalvåret placeres der på 

De enkelte parceller:
1 beholder til delt organisk affald og rest affald 240 L
1 beholder til delt plast og mad kartonner 240 L

Ved fælleshuset:
1 beholder til papir 660 L
3 beholdere til pap 660 L
3 beholdere til metal 240 L

I vinterhalvåret placeres der

Ved fælleshuset:
2 Beholdere til rest affald 660 L
3 beholdere til organisk affald 240 L
1 beholder til plast og mad kartonner 660 L
1 beholder til papir 660 L
3 beholdere til pap 660 L
3 beholdere til metal 240 L

Den nye affaldsordning træder i kraft 1. maj 2022.

Bestyrelsen sætter de ovenfor nævnte aktiviteter i gang nu, men vi kan formodentligt ikke nå at have pladsen etableret inden 1. maj. Derfor vil parkeringspladsen ved fælleshuset blive inddraget til ”affaldsplads” indtil den rigtige er færdig.

Formanden følger op med Halsnæs Forsyning vedr. storskraldsordningen.

Ad 5.2 Møder og aktiviteter i sommerhalvåret 2022

03. april, kl. 11:00 – 13:00 Bestyrelsesmøde ved fælleshuset.

10. april, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Lis.

17. april, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Mads.

24. april, kl.10:00 – 14:00 Kongres.

01. maj, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Lonnie.

08. maj, kl. 10:00 – 12:00 Fællesarbejde. 12:00 – 14:00 Bestyrelsesmøde

15. maj, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Anne.

22. maj, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Bent.

29. maj, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Lonnie.

05. juni, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Mads.

12. juni, kl. 10:00 – 12:00 Fællesarbejde. 12:00 – 14:00 Bestyrelsesmøde

19. juni, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Ingelise.

26. juni, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Jan.

03. juli, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Lis.

10. juli, kl. 10:00 – 12:00 Bestyrelsesmøde

17. juli, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Lonnie.

24. juli, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Bent.

31. juli, kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Jan.

07. aug. kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Anne.

14. aug. kl. 10:00 – 12:00 Fællesarbejde. 12:00 – 14:00 Bestyrelsesmøde

21. aug. kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Ingelise.

28. aug. kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Mads.

04. sept. kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Lis.

11. sept. kl. 10:00 – 12:00 Fællesarbejde. 12:00 – 14:00 Bestyrelsesmøde

18. sept. kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Bent.

25. sept. kl. 11:00 – 12:00 Kontortid i fælleshuset v/ Jan.

 

Ad 5.3 Brug af foreningens mobil og fremmøde ved ”Kontortid i fælleshuset” blev diskuteret. Der er enighed om at man ikke bever at møde fysisk op ved fælleshuset i kontortiden.

Gør man dog ikke det, skal der opsættes et opslag på fælleshuset med info til medlemmerne om hvorledes man kan kontaktes i kontortiden.

Ad. 5.4 Proceduren for udarbejdelse af ”Erklæring ved salg” blev gennemgået og et praktisk eksempel i form af Nøkkevangen 4 blev udarbejdet. Formanden rundsender tidligere ”procedure-beskrivelse”

Ad. 5.5 Udskydes til næste gang. Området skal ryddes ved fællesarbejde.

Ad. 5.6 Vi skal have startet en dialog op med Halsnæs Kommune vedr. udarbejdelse af ny lokalplan for området, som samler op på de emner som blev udeladt ved den seneste dispensation fra kommunen. Vi skal yderligere have fulgt op på dialogen med Halsnæs Kommune vedr. Ullerup Å. Bent deltager på orienteringsmøde vedr. netop Ullerup Å med Halsnæs Kommune, torsdag d. 7. april. På sigt skal vi have involveret FMS i denne dialog.

Ad. 6. Intet til Evt.

Ad. 7. Næste møde: 8. maj, kl. 12:00 – 14:00

 

Share This