Vælg en side

Referat af ordinær generalforsamling i OF Lynæs

Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19:00 Kantorparken 4, Emdrup.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Beretning fra hovedbestyrelsen
 5. Godkendelse af årsrapport
 6. Indkomne forslag
  1.) Forslag til legeplads
  2.) Forslag om at flytte generalforsamling til juli.
 7. Gennemgang af budget
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. Valg af delegerede til Kongres 24. april 2022
 10. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
 11. Eventuelt
 
Ad 1. Susanne Pauline Svendsen blev valgt til dirigent. Ingelise Hallengren til referent.
 
Ad 2. Jørgen Carlo Larsen og Allan Jørgensen blev valgt til stemmetællere.
 
Ad 3. Mads Willads Petersen fremlagde formandens beretning om det forløbne år.
 
Ad 4. Mads Willads Petersen fremlagde beretning fra Hovedbestyrelsen om det forløbne år.
 
Ad 5. Kassereren kommenterede årsrapporten: Vi har en god og sund økonomi.
Årsrapporten blev godkendt
 
Ad 6. 1) Lonnie Iversen præsenterede Legepladsudvalgets (Lonnie Iversen og Signe (Elvervænget )) forslag til etablering af ny legeplads.
Første forslag blev vedtaget med stort flertal efter afstemning. Der afsættes 130.000 kr.
til etableringen.
 
Ad 6. 2) Flytning af generalforsamling til juli og kongres til oktober. Ingen økonomiske
konsekvenser, men praktiske og administrative.
Der var flertal for at bibeholde generalforsamling i marts.
 
Ad 7. Budgettet blev kort gennemgået og kommenteret.
 
Ad 8. Formand Mads Willads Petersen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Jan Svane Christensen blev genvalgt (in absentia).
1.Suppleant Anne Højgaard Christiansen blev genvalgt.
 
Ad 9. I kongressen 24.4. 2022 deltager bestyrelsen og tre af generalforsamlingen valgte
medlemmer. Det blev Johnny Hedegaard, Henrik Christensen og Oleg Koefoed.
Bent og Jan fra bestyrelsen kan ikke deltage på kongressen, derfor deltager bestyrelsessuppleanten Lis Norup i stedet.
 
Ad 10. Bilagskontrollant Allan Jørgensen blev genvalgt.
Bilagskontrollantsuppleant Åse Eg Jørgensen blev genvalgt.
 
Ad 11. Sommerfestudvalg består indtil videre af Anne Højgaard og Oleg Koefoed.
 
Der blev atter engang spurgt ind til Dværgbakken 44. Formandsskabet (FMS) kunne gentage
tidligere begrundelser for, hvorfor det ekskluderede medlem ikke kan smides ud af OF. Sagen
ligger stadig i fogedretten.
 
Grenaffald kan helægges på de to parkeringspladser og vil blive afhentet efter påske.
 
10.4. er der cidersmagning kl. 14. ved fælleshuset.
 
25.6. er der havevandring med Jacob og Thomas. De, der ønsker at deltage, dukker bare op ved
fælleshuset.
 
Formanden takkede generalforsamlingen for god ro og orden samt dirigenten for god styring.
 
Referent Ingelise Hallengren
 
 
 
Formand OF Lynæs                                                                             Dirigent
Mads Willads Petersen                                                  Susanne Pauline Svendsen
Share This