Vælg en side

Referat fra bestyrelsesmødet søndag d. 10. juli kl. 10:00 – 12:00 ved fælleshuset i Lynæs

Tilstede: Ingelise, Bent, Lonnie, Jan, Lis og Mads
Afbud: Anne.
Referent: Mads

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

2. Nyt fra formanden

Mads refererede fra de seneste HB møder. FMS og HB har skærpet reglerne for overdragelse. Fremadrettet skal de medlemmer som ønsker at få foretaget en overdragelse, udover “Salgserklæring” underskreven situationstegning og evt. en underskreven plantegning også fremsende “Fotos af huset fra alle verdenshjørner samt andre bygninger på parcellen”

HB har besluttet at indgå forsikringstilbud fra Topdanmark, så nu er fælleshus, fællesarealer og fællesarbejde behørigt dækket igen (indbrud, hærværk, brand, vandskader, stormskader og lignende, tyveri, arbejdsskade, ulykke og bestyrelsesansvar)

“Tømmetanksagen” kører fortsat. Senest har FMS påtaget sig ansvaret for at bevise overfor fogedretten at tømmetanken er korrekt monteret!

OF Frølunde ønsker at besøge os d. 21. august om eftermiddagen. Det må de gerne men vi er ikke så mange bestyrelsesmedlemmer tilstede den dag. Ví foreslå at de kommer d. 14. august i stedet. Ingelise svarer på henvendelsen.

3. Gennemgang af økonomien

Vi har et par store kommende udgiftsposter i form af en ny legeplads og en kommende ny affaldsplads. Økonomien er dog fortsat stærk og vi har en stor buffer. Vi oplever dog som alle andre de generelt stigende priser som kan betyde at vi fremadrettet kommer til at bruge af bufferen. Men foreløbigt er økonomien altså fortsat god.

4. Sager til fælles drøftelse

4.1 Salgserklæring – Nøkkevangen
Udarbejdet!

4.2 Byggetilladelse – Elvervænget
Godkendt!

4.3 MobilePay – indsendelse af krævet dokumentation
Ingelise kontakter MobilePay

4.4 Klipning af buske og træer mod vejen
Der er flere steder at beplantningen er ved at lukke vejene. Det dur ikke at vejene ikke er passerbare. Vejen skal udgøre en 4x4m farbar passage, så biler, cykler, skraldebiler, udrykningskøretøjer og andet kan komme igennem. Vi sende en opfordring om af få klippet træer og buske mod vejen, ud snarest.

4.5 Grøften på sydsiden af området.
Grøften trænger til at blive oprenset. Bent kontakter Halsnæs Kommune

4.6 Stien mellem Nøkkevangen/Tornerosekæret og parkeringspladsen på Elvervænget.
Ingelise ønsker at få den åbnet for biltrafik. Vi beslutter at beholde den som den er nu.

5. Evt.

Der har været noget knas med MobilePay. Ingelise kontakter MobilePay og vi orienterer medlemmerne når der er kommet en løsning.

Havemanden har fået er forskud til indkøb af batteridrevet hækkeklipper.

Mads indkøber en le.

6. Næste møde

14. august – Fællesarbejde 10:00 – 12:00 og bestyrelsesmøde 12:00 – 14:00.

Jan er sjakbajs 👷‍♀️

Share This